Bayilik Sözleşmesi

DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ
 
 
  1. TARAFLAR
 


Bir tarafta ÖZGÜRLÜK MH. 6232 SK N:18/1 AKDENİZ/ MERSİN  adresinde ikamet etmekte olan TMATIC ELEKTRONİK MEKATRONİK ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (sözleşmede TMATIC olarak anılacaktır.) Diğer tarafta, Tuna Cad. NO:25 D:7 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet etmekte olan ....................................................................... (sözleşmede Distribütör olarak anılacaktır) arasında bu 9 sayfalık DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ ve ekleri aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılarak akdolunmuştur.
 
 
 
 
2. KONU VE KAPSAM
 
2.1 Sözleşme konusu, TMATIC tarafından üretimi ve  dağıtımı yapılan MEKATRONİK GALOŞ MAKİNASI ve BU MAKİNADA KULLANILAN GALOŞLAR’ın toptan ve perakende satış ve pazarlama hizmetlerinin Türkiye genelinde satış, pazarlama yetkisinin verilmesidir. Distribütör, TMATIC’in üretim ve dağıtımını yaptığı bu ürünler için, pazar potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek üzere gerekli ve etkili satış faaliyetlerinde bulunmayı kabul ve taahhüt eder.
2.2 Distribütör TMATIC’in izin ve koşullarıyla TMATIC’in diğer marka ürünlerini de satabilir.
2.3 Distribütör, sözleşme konusu ürünleri bağımsız bir işletme olarak kendi adı ve hesabına satacaktır.
2.4 Distribütör bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde başka şahıs ya da firmalara devredemez. Belirtilen firma isminden başka bir ismi TMATIC’in onayı olmadan kullanamaz.
2.5 Sözleşme konusu ve TMATIC’in muvafakatiyle satılabilecek ürün listesi EK-1’de verilmiştir.
2.6 TMATIC, sözleşme konusu ürünlerin içeriğini tamamen veya kısmen tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
2.7 Distribütör bağımsız işletme olarak tüm faaliyetlerini icra eder ve bağımsız bir işletme olarak vergi mükellefidir. Distribütör bu sözleşme veya herhangi bir faaliyeti sebebiyle doğabilecek vergi ve yükümlülüklerden TMATIC hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.
 
 
3 KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER
 

 

3.1 Distribütör faaliyet bölgesi dışında doğrudan yada dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlerle ilgili herhangi bir ticari faaliyet teşebbüsünde bulunamaz. Türkiye Geneli ve illeri ile KKTC faaliyet bölgesi olarak Distribütöre verilmiştir.
3.2 Distribütör EK-1’de belirtilmiş sözleşme konusu ürünleri faaliyet bölgesi dahilinde en yüksek pazar payını elde edecek şekilde tüm satış ve pazarlama faaliyetlerini TMATIC ile karşılıklı varılacak mutabakat ile yürütecektir.
3.3 Satışı yapılan ürünlerin Distribütöre uygulanacak satış fiyatları TMATIC tarafından tespit edilir.
3.4 TMATIC Distribütöre 15 gün önceden haber vermek şartı ile   yayınlayacağı sirkülerle ürünlerin fiyatlarını satış fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir. Distribütör, fiyat değişikliklerinin belirlenmesinden sonraki ilk partiyi her halükarda eski fiyattan alma hakkına sahiptir.
3.5 Distribütörün satış potansiyelinin düşük olması halinde TMATIC Distribütörlük sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar. Her iki taraf da satışların en üst seviyede olması için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır.
3.6.Distribütör faaliyet bölgesi içinde; illerinde  ...................................................satış yapabilir.
3.7. Garanti ve teknik hizmetleri TMATIC’nin talimatları doğrultusunda yürütülecektir,
3.7.1 Rakipler ile ilgili her türlü bilgileri, piyasadaki oluşumları, rakiplerin faaliyetlerini ve rakip ürünler hakkında gerekli ve yeterli bilgiyi zamanında TMATIC’e bildirmek ve pazar ile devamlı iletişim içinde bulunmak,
3.7.2 Distribütör TMATIC’in bilgisi dahilinde aktif bir şekilde faaliyet bölgesi içinde reklam yapma ve satış artırma faaliyeti gösterecektir.
3.7.3 Distribütör TMATIC’in talep ettiği pazar ve alt bayi yapısı ile ilgili her türlü bilgi ile dönemsel raporları TMATIC’e göndermek zorundadır.
3.7.4 Distribütör ürünlerin teşhir mahallinde, şirketin ürünleri, yetkili Distribütör levhaları ile birlikte, TMATIC’nin vereceği tüm ilan, tabela, poster v.b. reklam promosyon malzemelerini kullanacaktır. Promosyon ve reklam malzemelerinin dağılımını Distribütör TMATIC’in bildirdiği sisteme göre yapacaktır. Distribütördeki mevcut tabela, pano, armiye, reklam levhaları ve malzemeleri, teşhir malzemeleri, ticari malzemeler, ticari marka, unvan ve renkleri Distribütörlüğün herhangi bir sebeple sona ermesi halinde herhangi bir yazılı ihbar ve ihtara hacet kalmadan, Distribütör bütün bunları kullanmaya son vererek bulunduğu yerden kaldıracak ve TMATIC’ye teslim edecektir. Distribütör işyerinde kullanacağı reklam ve tanıtımdan dolayı ortaya çıkacak her türlü vergi, ve harçlardan mesuldür.
3.7.5 Distribütör EK-4’te belirtilen belgeleri TMATIC’e tevdi etmelidir. Vergi levhası fotokopisi, ortakların ayrı ayrı vergi hesap numarasını bildiren vergi dairesinden alınacak belgeyi, imza sirkülerini, Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Kayıt Belgesi’ni, (belge üzerinde firma adı yazılı olmalıdır) esas sözleşmenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesini, verilen teminatın evrakını TMATIC’e yollayacaktır. Distribütörlerin vereceği bu belgelerde var ise şubeye ait bilgiler de olmalı fatura adresinin şube olduğu ve ürünlerin şubede satılacağında TMATIC’ye yazılı olarak bildirilmelidir. Söz konusu evraklar, her sözleşme yenilemesinde güncellenmiş olarak TMATIC’e sunulacaktır.
3.7.6 Distribütör, olabilecek hukuki faaliyetlerinden, işlemlerinden ve/veya haksız fiillerinden ötürü bizzat sorumludur. Distribütörün gerçek veya tüzel üçüncü kişiler nezdinde hukuki sonuç doğuracak faaliyetlerinden dolayı Distribütör’nin TMATIC’e rücu hakkı yoktur.
3.7.7 Distribütör TMATIC’nin kabul edeceği mahiyette teminatlar göstermek zorundadır.

 

3.7.8 TMATIC, Distribütörün faaliyet bölgesinde başarılı olabilmesi için Distribütörün tanıtılması, referans verilmesi, faaliyet bölgesi gösterilmesi, sipariş deneyimlerinin paylaşılması gibi tüm desteği verecektir.
 
 
4. CARİ HESAP VE PARASAL HUSUSLAR
 
4.1 Distribütör’nin TMATIC’e yapacağı ödemeler, peşin alımlarda, kredi kartı veya nakit, vadeli alımlarda ise vade tarihini taşıyan muteber banka çeki veya müşteri çekleri şeklinde olacaktır.(teminat mektubu verilmesi halinde Distribütör çeki yada müşteri çeki kabul edecektir. TMATIC çekleri müşteri istihbaratından sonra kabul eder.)
4.2 TMATIC, nezdindeki fatura muhteviyatı ve vadeye bağlanmış borçların vadesinde ödenmemesi halinde ve karşılıksız çıkan çekler için TMATIC’nin gecikmeden mütevellit zararlarına karşılık olmak üzere aylık %2  vade farkı uygulanacak ve işbu miktarın TMATIC tarafından yazılı ihbar ile değiştirilmesi distributörün kabulüne bağlı olacaktır. Olağanüstü değişiklik taleplerinin distribütör tarafından kabul görmemesi herhangi bir yaptırıma tabi tutulmayacaktır.
4.3 Distribütör, siparişle birlikte belirtilen ödeme vadesine göre, peşin ödemeler hariç, çek veya çekleri sipariş tarihinde TMATIC’e ulaştırmak zorundadır.
4.4 Distribütör TMATİC’nin satış şartlarını ihlal edemez, belirlenmiş olan satış usullerinin dışına çıkamaz, izinsiz özel fiyat veya vade koşulları içeren kampanyalar düzenleyemez.
 
5. SİPARİŞ VE SEVKİYAT
 
5.1 Ürünler Distribütör ‘ün adresine teslim edilecektir. Distribütörün sorumluluğu ürünleri teslim alınması ile başlar.
5.2 TMATIC, kendisine verilen yazılı ürün siparişlerini, hangi tarihte teslim edeceğini yazılı teklif (Proforma) ile Distribütör’e bildirecek ve bu tarihe kadar  teslim edecektir. Bu durum karşılıklı mutabakat ile çözülecektir. Hammadde ve malzeme teminindeki güçlükler, enerji kısıntıları, grev, lokavt gibi mücbir sebeplerden dolayı siparişin karşılanmasındaki gecikmeler veya teslimatın kısmen yada tamamen durdurulması sonucu ortaya çıkan zararlar için Distribütör TMATIC’den herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
5.3 Distribütör siparişi üzerine kendisine sevk edilen Ürünlerin geri alınmasını talep edemez. Ancak, TMATIC’in hatası neticesi, sevkiyata esas olan irsaliyeye göre değişik tip ve adette gönderilen ürünler ile üretimden doğan hatalı ürünler  en kısa sürede TMATIC’in imkanları ölçüsünde değiştirilir.

 

 

5.4 Distribütör, siparişlerini TMATIC tarafından Distribütör’e ulaştırılmış olan “ SİPARİŞ FORMU” ile yazılı olarak verecektir. Ancak özel ve istisnai durumlarda veya şartların gereği sözlü olarak verilen siparişleri yazılı teyidi gereklidir. Siparişler herhangi yanlış anlamaya sebep olmayacak şekilde açık ve kesin olacaktır. Distribütörle TMATIC arasında kullanılacak Whatsapp vb gibi konuşma grubundaki siparişlerde kesin sipariş olarak değerlendirmeye alınabilecektir. Bu grup üzerinde ürünler sevkiyat teslimat ile alakalı bilgiler de paylaşılabilecektir.
5.5 TMATIC münferit olarak, herhangi bir bölgeden gelecek sözleşme konusu ürünün ekte belirtilen resmi daire alımını değerlendirmede serbest olup, genel manada bu tip talepleri distribütör ve bayileri vasıtasıyla değerlendirmeyi benimser. Ancak istenen ürünün veya niteliği veya tedarikçinin niteliğinin önemli olduğu durumlarda, ekte belirtilen resmi kurumların alımını değerlendirmede tamamen serbesttir. Ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi ve veya satışı daha önceden TMATIC tarafından yapılmış, daha önceden satışı ve pazarlaması TMATIC tarafından çalışılmış parekende müşteriler ve  büyüklüğü KOBİ seviyesini geçen müşterilerini kendi değerlendirmede serbesttir. 
 
6. GARANTİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER
 
6.1 Ürünlerin garanti işlemlerinde garanti belgelerindeki şartlar geçerlidir.
6.2 Distribütör, müşterilerin Ürünler ile ilgili satışı, servis, bakım, hizmeti vermekle mükelleftir.
6.3 Distribütörler şikâyet edilen ürünler için en kısa sürede sorunu TMATIC’e bildirmekle yükümlüdür. Arızalı Ürünler Distribütör tarafından tamir edilir veya değiştirilir, tamir edilemeyen ürünler TMATIC e gönderilir TMATIC ürün incelemesinden sonra yenisi ile değiştirir ya da tamir edilir. Distribütöre yeniden sevk edilir. Distribütör değiştirilmek ya da tamir edilmek üzere gönderilen ürünün kargosunu kendi ödeyecek, değişilen ya da tamir edilen ürünü sevk ederken TMATIC sevkiyat bedelini ödeyecektir.
6.4 Distribütör, sattığı her ürüne bir garanti belgesi tanzim edip müşteriye teslim etmekten sorumludur. Arıza başvurusu ile gelen ürünlere servis hizmeti verilmesinde garanti belgesinin ya da faturanın ibrazı şarttır. Distribütör düzenlediği faturaların üzerine mutlak suretle seri numarasını yazacak değişim olduğu takdirde yeni seri numarasının kaydını tutacaktır.
 
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
 
7.1 Distribütör sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ve TMATIC’i tatmin eder şekilde faaliyet göstermemesi halinde TMATIC herhangi bir kanuni hüküm ve ihbara gerek kalmaksızın bu sözleşmeyi süresinin bitiminden önce feshe yetkilidir. Ancak bu durumda kabul edilmiş siparişler sözleşme şartlarında Distribütöre sipariş zamanında belirtilen sürelerde teslim edilecektir. Gecikmeden doğan zararlar TMATİC e rücu edilecektir.
7.2 Distribütör’nin sözleşmesini, anlaşmanın geçerli olduğu yılın herhangi bir ayında feshetmesi durumunda Distribütör, TMATIC’in yaptığı ekipman, yatırım harcamalarını TMATIC’in kayıtları doğrultusunda tazmin etme yükümlülüğü altındadır.
7.3 Bu sözleşmenin tarafların muvaffakatı ile feshi halinde, Distribütörün vermiş olduğu tüm teminatlar TMATIC nezdinde hâlihazırda muaccel olmuş tüm borç kapandıktan sonra, faiz, masraf, zarar vesaire hak talebi olmaksızın aynen iade edilecektir.
7.4 Sözleşme, firma sahibinin, Distribütör veya yönetici ortağı veya hissedarın ölümü veya fiil ehliyetsizliği hallerinde; herhangi bir fesih ihbarında bulunmaksızın, bu hallerin vuku bulmasından 1 (bir) ay sonra, Distribütör faaliyetlerine devam etmesi hususunda TMATIC ile mutabakat sağlamamış ise kendiliğinden sona erer.
7.5 Bu sözleşmenin sona ermesi halinde Distribütörün müşteri portföyü dolayısı ile bir şekilde tazminat talebine hakkı yoktur.
7.6 Bu sözleşmenin uygulanmasında doğacak ihtilafların çözümü için Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
 
İşbu sözleşme 7 (yedi) maddeden ve 6 ekten oluşmaktadır ve 1(bir) yıl boyunca geçerlidir. Her yıl taraflardan biri 1(bir) ay önceden yazılı olarak ihbarda bulunarak sözleşmeyi feshedebilir, taraflar sözleşmenin feshi için ihbarda bulunmazlarsa otomatik olarak sözleşme 1(bir)yıl uzar. Ekler sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır ve ayrı ayrı imzalanacak ve kaşelenecektir.
 
 
  TMATIC  ELEKTRONİK MEKATRONİK                 ..............................................................................           ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ            ..........................................................................
    VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.                                                                             

 

 

                                     
 
 
 
EK-1
 
 
 
ÜRÜNLERİMİZ
ð GALOŞ GİYDİRME MAKİNASI MEKANİK T300
ð T300 MAKİNE İÇİN GALOŞ KARTUŞLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
   TMATIC ELEKTRONİK MEKATRONİK                  ..............................................................................
    ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT                            ................................................................
    SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                                                    
 
 
 
 
EK-2
 
 
 
FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI
 
 
 
  1. Distribütör ve son kullanıcıya uygulanacak fiyatlar TMATIC tarafından tanzim edilen fiyat listelerinde belirtilmiştir. EK- 5
  1. TMATIC  zaman zaman yapacağı özel alım koşullu kampanyaları, kampanya tarihinden 15 gün önce sirkülerle Distribütöre duyuracaktır.
 
  1. Distribütör, alım koşullarına göre ödeme evrakını çek ile alınacaksa sipariş tarihinde TMATIC’e verecektir, yada gönderecektir. (Çek sadece teminat mektubu ile çalışılan durumlarda kabul edilmektedir.) Peşin Havale, Kredi kartı ile ödeme vb. ödemeler siparişin hazır olduğu tarihte, yükleme öncesi yapılacaktır. TMATIC üretime başlamadan yada hammadde tedariği yapılacağı dönemlerde, sevkiyatı yapılacak ürünlerle alakalı ön ödeme talep edebilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      TMATIC ELEKTRONİK MEKATRONİK                        ........................................................................
      ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT                           .......................................................................
     SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.                                                  
 
 
 
EK-3